RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka Kancelaria Celna s.c. Agnieszka Mościńska, Magdalena Wrona, ul. Groniec 1,
41-260 Sławków, NIP: 629-22-77-466, REGON: 278230552

Cele i podstawy przetwarzania:

  • wykonywanie umowy oraz realizacja stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „realizacja umowy”
  • wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa cywilnego, podatkowego, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”
  • rozpatrywanie reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „realizacja prawnie uzasadnionego interesu”

Okres wykorzystywania danych:

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności oferty, a w przypadku wyrażania zgody – do czasu wycofania zgody.

Prawa:

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  • wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania
  • przenoszenia danych osobowych
  • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przekazywanie danych:

Państwa dane możemy przekazywać z zachowaniem bezpieczeństwa informacji,  innym podmiotom powiązanym z realizacją zleceń.